Make your own free website on Tripod.com

head

 

 

ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเรา ได้สร้างสมไว้ และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม ด้านอื่นๆ สมควรที่เราจะภาคภูมิใจ และช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป ในเบื้องต้นนี้ เราควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ดนตรีไทย อันอาจจะก่อให้เกิดความรักและ ความสนใจ ดนตรีไทยขึ้นมาได้

 

 

ประวัติเครื่องดนตรีไทย

 

ประเภทเครื่องดนตรีไทย

 

 

dontri

 

 

เครื่องดนตรีประเภทดีด kea  
 
เครื่องดนตรีประเภทส
เครื่องดนตรีประเภทตี toom  
  เครื่องดนตรีประเภทเป่า pee

 

เครื่องกำกับจังหวะ

 

bea

 

ประโยชน์ของดนตรีไทย


คณะผู้จัดทำ

 

 

1. นางสาวจันทร์แรม ชุดรัมย์ .......ปวช.3/8******* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ******* เลขที่ 24

2. นางสาวจีรนันท์ ไทยใหญ่ ........ปวช.3/8******* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ******* เลขที่ 25