Make your own free website on Tripod.com

head

 

ประเภทเครื่องดนตรีไทย


..
ดนตรีไทยแต่เดิม เช่น เกราะ โกร่ง กรับ ฉาบ ฉิ่ง ปี่ ขลุ่ย เพียะ ซอ ฆ้อง และกลอง เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ ให้สัญญาณนัดหมาย และกำหนดเวลา เช่น เกราะ โกร่ง ฆ้อง กลอง เป็นต้น และใช้สำหรับการสนุกสนานรื่นเริง เช่น กรับ ฉาบ ฉิ่ง ปี่ ขลุ่ย เพียะ ซอและแคน เป็นต้น เมื่อไทยได้อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานทางใต้ ในแหลมอินโดจีน ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งเขมร และมอญรับไว้ จึงรับเอาวัฒนธรรม ทางดนตรีของอินเดีย ผสมกับเขมรปะปนกับ ดนตรีที่มีอยู่เดิม จึงเกิดเครื่องดนตรีใหม่ๆ ขึ้นในวงการดนตรีไทย เช่น พิณ สังข์ ปี่ไฉน บันเฑาะว์ กระจับปี่ จะเข้ โทน ทับ เป็นต้น และต่อมาเมื่อไทย มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้รับเอาเครื่องดนตรี ของชาตินั้นๆ มา เช่น กลองแขก อังกะลุง ของอินโดนีเซีย กลองมลายูของมาเลเชีย เปิงมางของมอญ กลองยาวของพม่า ยิ่งกว่านั้นยังได้นำ เครื่องดนตรีของชาติตะวันตก มาใช้ด้วย เช่น กลอง ไวโอลิน ออร์แกน เป็นต้น

เครื่องดนตรีของไทย แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการบรรเลง ได้ดังนี้


1. เครื่องดีด
2. เครื่องสี
3. เครื่องตี
4. เครื่องเป่า
5. เครื่องกำกับจังหวะ


เครื่องดีด เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด จำแนกได้ดังนี้


1. จะเข้
2. พิณ
3. กระจับปี่


เครื่องสี เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี จำแนกได้ดังนี้


1. ซอด้วง
2. ซออู้
3. ซอสามสาย
4. สะล้อ


เครื่องตี เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี จำแนกได้ดังนี้


1. ฆ้องวงใหญ่
2. ฆ้องวงเล็ก
3. ฆ้องมอญ
4. ระนาดเอก


เครื่องเป่า เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า จำแนกได้ดังนี้


1. ขลุ่ย
.2. ปี่ (ปี่นอก ปี่กลาง ปี่ใน ปี่ไฉน ปี่ชวา ปี่มอญ)


เครื่องกำกับจังหวะ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องกำกับจังหวะ จำแนกได้ดังนี้


.1. ฉิ่ง
.2. ฉาบ
.3. กรับ
.4. ฆ้อง
.5. โทน หรือ ทับ
.6. กลองทัด
.7. ตะโพน (ตะโพนไทย ตะโพนมอญ)
.8. กลองตะโพน
.9. กลองแขก
.10. กลองมลายู
.11. เปิงมาง
.12. เปิงมางคอก
.13. สองหน้า

 

back               next