Make your own free website on Tripod.com

 

head

 

เครื่องประกอบจังหวะ

 

slow

 


ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกำกับจังหวะ ที่มีความสำคัญที่สุด ทำด้วยโลหะ หน้าที่ของฉิ่ง ได้แก่การบรรเลงเพื่อควบคุมจังหวะของเพลงตามความช้าและความเร็ว


ฉาบ มี ๒ ชนิด คือ ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ ทำด้วยโลหะ หน้าที่ของฉาบคือ ใช้บรรเลงเพื่อขัดจังหวะกับฉิ่ง สร้างบรรยากาศให้เกิดความฮึกเหิม คึกคะนอง สนุกสนาน


กรับ มีหลายชนิด ได้แก่ กรับพวง ร้อยติดกันเป็นพวง มีไม้ขนาบ ๒ ข้าง กรับเสภา เป็นไม้ ๒ ท่อน ใช้ประกอบการเล่นเสภา หรือใช้กำกับจังหวะในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง กรับคู่ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก


ฆ้อง เป็นเครื่องดนตรีที่ทำด้วยโลหะ หน้าที่ของฆ้องได้แก่ การบรรเลงเพื่อควบคุมจังหวะใหญ่ในการบรรเลงเพลง ฆ้องมีหลายชนิด เช่น ฆ้องโหม่ง ฆ้องชัย ฆ้องเหม่ง ฆ้องคู่ ฆ้องราว ฆ้องราง เป็นต้น


โทนหรือทับ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังที่ใช้เป็นเครื่องกำกับจังหวะ โทนมี ๒ ชนิด คือ โทนชาตรี และโทนมโหรี โทนชาตรีใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ หน้าที่ของโทน ได้แก่ การบรรเลงเพื่อดำเนินจังหวะหน้าทับ และใช้บรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศของเพลงสำเนียงเขมรและตะลุง


กลองทัด มีรูปร่างเหมือนกลองชาตรี มีขนาดใหญ่ หน้าที่ของกลองทัด คือใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์โดยตีคู่ไปกับหน้าทับตะโพน


กลองชาตรี มีรูปร่างเหมือนกลองทัด แต่ขนาดเล็กกว่า หน้าที่ของกลองชาตรีได้แก่ บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ ใช้บรรเลงประกอบการแสดงละคอนชาตรี


ตะโพน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังที่ใช้กันมาแต่สมัยโบราณ หน้าที่ของตะโพน ได้แก่ การบรรเลงกำกับจังหวะหน้าทับ ใช้บรรเลงร่วมวงปี่พาทย์ ตะโพนมี ๒ ชนิด คือ ตะโพนมอญ และตะโพนไทย ตะโพนมอญ ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ
กลองตะโพน เป็นกลองสองใบเรียงกัน วางบนขาตั้งใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์


กลองแขก โดยปกติใช้บรรเลงคู่กัน ๒ ใบ ใบหนึ่งเสียงสูง อีกใบหนึ่งเสียงต่ำ ใช้บรรเลงร่วมกับวงปี่ชวา ในการเล่นกระบี่กระบอง ต่อมาใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ และเครื่องสาย หน้าที่ของกลองแขกคือ ใช้บรรเลงกำกับจังหวะสอดคล้องกัน มีหน้าทับต่างๆ โดยเฉพาะ


กลองมลายู รูปร่างคล้ายกลองแขก แต่สั้นกว่า เดิมใช้ในกระบวนแห่ ต่อมาใช้บรรเลงในงานศพและวงปี่พาทย์นางหงส์


เปิงมาง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง มีหน้าที่ใช้บรรเลงเป็นเครื่องกำกับจังหวะในวงปี่พาทย์


เปิงมางคอก ได้แก่การนำเอาเปิงมาง ๗ ใบที่มีขนาดต่างๆ กันมาแขวนเรียงกันในคอก เปิงมางแต่ละใบมีเสียงสูงต่ำต่างกัน หน้าที่ของเปิงมางคอก ได้แก่ การบรรเลงประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงคู่กับตะโพนมอญ ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญโดยเฉพาะ
สองหน้า เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง ที่ดัดแปลงมาจากเปิงมาง ใช้บรรเลงแทนตะโพน เป็นเครื่องกำกับจังหวะอีกชนิดหนึ่ง ใช้บรรเลงร่วมกับวง หรือในกระบวนแห่

 

 

back              next

 


fulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulfulful